Austria – 18 euro

Belgium – 18 euro

Bulgaria – 20 euro

Croatia – 18 euro

Czech Republic – 12 euro

Denmark – 18 euro

Estonia – 20 euro

Finland – 25 euro

France – 20 euro

Germany – 15 euro

Greece – 25 euro

Hungary – 18 euro

Ireland – 20 euro

Italy – 20 euro

Latvia – 20 euro

Lithuania – 18 euro

Luxembourg – 20 euro

Netherlands – 18 euro

Poland – 4 euro

Portugal – 25 euro

Romania – 18 euro

Slovakia – 15 euro

Slovenia – 20 euro

Spain – 25 euro

Sweden – 20 euro